Space Ouroboros

Space Ouroboros – Done by Preston at Mos Eisleys, Grand Rapids, MI